2η ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Η Δεύτερη Εικαστική Έκθεση της ΕΛΜΕ Πειραιά με θέμα «Δυνάμεις καί δυναμικές» διοργανώνεται από το Σωματείο των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Πειραιά προκειμένου να προβληθούν στο κοινό οι πέραν των διδακτικών καθηκόντων δημιουργικές επενδύσεις, εκφράσεις και ανησυχίες των εικαστικών εκπαιδευτικών του Πειραιά αλλά και καθηγητών άλλων ειδικοτήτων που εντρυφούν με σοβαρότητα σε κάποιον τομέα της Τέχνης. Εις το εξής, το σωματείο της ΕΛΜΕ Πειραιά θα αναφέρεται ως «διοργανωτής». Για την προετοιμασία της έκθεσης και την μέριμνα για κάθε σχετικό με αυτήν, έχει σχηματιστεί οργανωτική επιτροπή στην οποία συμμετέχουν κι εκπρόσωποι του διοργανωτή.
2. Η έκθεση θα λάβει χώρα στην Δημοτική Πινακοθήκη του Πειραιά, Νοέμβρη 2016. Περίπτωση αλλαγής του χρόνου της έκθεσης εξαρτάται από τον Δήμο Πειραιά που διαθέτει τον ως άνω χώρο ή σε περίπτωση που η οργανωτική επιτροπή της έκθεσης κρίνει ότι είναι ανέφικτη η πραγματοποίησή της.
3. Οι εκθέτες συμμετέχουν στην έκθεση ατελώς και η είσοδος στην έκθεση είναι ελεύθερη και δωρεάν για τους επισκέπτες της.
4. Η οργανωτική επιτροπή, εφόσον συγκεντρώσει τον αριθμό των αιτήσεων συμμετοχής, θα ενημερώσει τους συμμετέχοντες σχετικά με τον χώρο που αναλογεί σε κάθε εκθέτη. Ως προς την χωροταξία της έκθεσης, προτεραιότητα θα δοθεί στους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας των εικαστικών, ενώ θα ληφθεί μέριμνα για την αξιοπρεπή προβολή του έργου των εκπαιδευτικών των λοιπών ειδικοτήτων. Το στήσιμο της έκθεσης είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της οργανωτικής επιτροπής από κοινού με τον διοργανωτή.
5. Έργα που προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή υποστηρίζουν διακρίσεις εις βάρος οποιουδήποτε ατόμου ή ομάδας λόγω πεποιθήσεων, συμπεριφοράς, φυλής ή εθνικότητας, και δεν συνάδουν με την αποστολή του λειτουργού της εκπαίδευσης, αποκλείονται από την συμμετοχή κατόπιν κοινής απόφασης του διοργανωτή με την οργανωτική επιτροπή της έκθεσης.
6. Οι συμμετέχοντες στην έκθεση πρέπει να υποβάλουν, εντός της προθεσμίας που θα προσδιορισθεί, αντίγραφα των έργων τους σε ψηφιακή μορφή και σε ανάλυση 300 dpi. Τα υποβληθέντα ψηφιακά αρχεία παραμένουν στο αρχείο της έκθεσης και δεν επιστρέφονται. Σε περίπτωση που κάποιος εκθέτης υποβάλει περισσότερα του ενός έργα προς έκθεση (στον χώρο που του αναλογεί), πρέπει να συμπληρώσει ξεχωριστή δήλωση συμμετοχής για το κάθε ένα. Στον φάκελλο της συμμετοχής του κάθε εκθέτη πρέπει να υπάρχουν: α) η αίτηση συμμετοχής για κάθε έργο, β) βιογραφικό σημείωμα (το μέγιστο μιας σελίδας), γ) τίτλος του κάθε έργου (σε περίπτωση που υπάρχει), δ) σύντομη περιγραφή αυτού ή του σκεπτικού του. Συμμετοχές που δεν θα περιλαμβάνουν τα ανωτέρω, θα θεωρούνται ελλιπείς και δεν θα γίνονται δεκτές.
7. Σε περίπτωση που υποβληθούν προς έκθεση έργα που περιέχουν εικόνες, αναφορές ή μουσική επένδυση που έχουν δημιουργηθεί από τρίτους -πέραν του εκθέτη- δημιουργούς, ο τελευταίος αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη της αναδημοσίευσης όλου ή μέρους των στο έργο του.
8. Οι αιτούντες για συμμετοχή στην εικαστική έκθεση θα ειδοποιούνται από την οργανωτική επιτροπή για κάθε εξέλιξη μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
9. Τα προς έκθεση έργα μεταφέρονται από τους δημιουργούς τους στον χώρο της έκθεσης, και σε χρόνο που θα προσδιορίσει η οργανωτική επιτροπή. Κάθε έξοδο για την μεταφορά ή την ασφάλιση των έργων επιβαρύνει τους εκθέτες δημιουργούς. Τυχούσες βλάβες κατά την μεταφορά και τοποθέτηση των έργων δεν επιβαρύνουν τον διοργανωτή.
10. Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει εικόνες των εκτιθέμενων έργων είτε για δημιουργία μικρού βίντεο είτε για εκτύπωση σχετικού καταλόγου με σκοπο την προβολή της Έκθεσης στο ευρύ κοινό. Μέρη της διοργάνωσης θα βιντεοσκοπηθούν κατά την διάρκειά της. Μέλη του κοινού, καθώς και συμμετέχοντες δημιουργοί και τα έργα τους που θα εμφανισθούν σ᾿ αυτά, δεν έχουν καμμία αξίωση από τον διοργανωτή ή την οργανωτική επιτροπή.
11. Με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στην έκθεση, οι εκθέτες αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους παραπάνω όρους του παρόντος.

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΛΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

   
© ALLROUNDER